Số lượng
...
Ca quai số 7 trắng sứ Minh Long
...

Thông tin sản phẩm